บริการของเรา

บริการจาก Get and Go

8 ขั้นตอนบริการจาก Get and Go

obj-no-1

ให้คำปรึกษา

พูดคุยให้คำแนะนำและลูกค้าตกลงใช้บริการพร้อมวางเงินมัดจำส่วนแรก

obj-no-2

วางแผน

สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมวางแนวทางการจัดเตรียมเอกสาร

obj-no-3

วิเคราะห์

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เฉพาะบุคคล และตรวจสอบข้อมูลเอกสารอย่างละเอียด

obj-no-4

ดำเนินการ

กรอกข้อมูลลูกค้าลงระบบขอวีซ่า พร้อมแจ้งนัดหมายวัน-เวลาการยื่นวีซ่าแก่ลูกค้า

obj-no-5

เตรียมความพร้อม

แนะนำแนวทางการตอบคำถามเมื่อสถานทูตนัดสัมภาษณ์

obj-no-6

ตรวจสอบ

ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเดินทางไปยื่นขอวีซ่า

obj-no-7

ชำระค่าบริการ

ลูกค้าชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ

obj-no-8

รับวีซ่า

ทีมงานติดตามผล และรอรับวีซ่าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า

เดินทางสู่ 26 ประเทศในยุโรปด้วยวีซ่าเชงเก้น

ออสเตรีย

(Austria)

เบลเยี่ยม

(Belgium)

เช็ก

(Czech)

เดนมาร์ก

(Denmark)

เอสโตเนีย

(Estonia)

ฟินแลนด์

(Finland)

ฝรั่งเศส

(France)

เยอรมนี

(Germany)

กรีซ

(Greece)

ฮังการี

(Hungary)

ไอซ์แลนด์

(Iceland)

อิตาลี

(Italy)

ลัตเวีย

(Latvia)

ลิกเตนสไตน์

(Liechtenstein)

ลิทัวเนีย

(Lithuania)

ลักเซมเบิร์ก

(Luxembourg)

มอลตา

(Malta)

เนเธอร์แลนด์

(Netherlands)

นอร์เวย์

(Norway)

โปแลนด์

(Poland)

โปรตุเกส

(Portugal)

สโลวาเกีย

(Slovakia)

สโลวีเนีย

(Slovenia)

สเปน

(Spain)

สวีเดน

(Sweden)

สวิตเซอร์แลนด์

(Switzerland)

*วีซ่าเชงเก้นไม่สามารถใช้เดินทางสู่กลุ่มประเทศในสหราชอาณาจักรทั้ง 4 ประเทศได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

pin-canada
pin-usa
pin-schengen
pin-uk
pin-australia
pin-new-zealand

ทำไมต้อง Get and Go ?

ด้วยประสบการณ์ช่วยเหลือลูกค้านับหมื่นในการขอวีซ่า เรามีหลักการคิดและแนวทางที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับวีซ่ามากที่สุด เราช่วยเหลือผู้คนมากมายที่ถูกปฏิเสธวีซ่าให้ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง ที่ Get and Go เรายืนหนึ่งเรื่องวีซ่า

ให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการยื่นวีซ่า ที่ถูกต้อง

วิเคราะห์เอกสาร เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านอาชีพและการเงิน

ให้คำแนะนำกับผู้เชิญ ในการเตรียมเอกสารเชิญที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

วางแผนการยื่นวีซ่า กรณีเดินทางหลายประเทศหรือมีเวลาจำกัด

ป้องกันและแก้ไขจุดที่อาจทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า

แนะนำการตอบคำถามระหว่างการสัมภาษณ์กับสถานทูต

เตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ สำหรับวันยื่นวีซ่า